Alpe d'Huez - 25. Januar 2003
 
AlpedHuez01.jpg
AlpedHuez01.jpg
AlpedHuez02.jpg
AlpedHuez02.jpg
AlpedHuez03.jpg
AlpedHuez03.jpg
AlpedHuez04.jpg
AlpedHuez04.jpg
AlpedHuez05.jpg
AlpedHuez05.jpg
AlpedHuez06.jpg
AlpedHuez06.jpg
AlpedHuez07.jpg
AlpedHuez07.jpg
AlpedHuez08.jpg
AlpedHuez08.jpg
AlpedHuez09.jpg
AlpedHuez09.jpg
AlpedHuez10.jpg
AlpedHuez10.jpg
AlpedHuez11.jpg
AlpedHuez11.jpg
AlpedHuez12.jpg
AlpedHuez12.jpg
AlpedHuez13.jpg
AlpedHuez13.jpg
AlpedHuez14.jpg
AlpedHuez14.jpg
AlpedHuez15.jpg
AlpedHuez15.jpg
AlpedHuez16.jpg
AlpedHuez16.jpg